Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Hàbitats d'interès comunitari

En l’espai considerat com a Lloc d’Importància Comunitària s’hi poden trobar una sèrie d’Hàbitats d’Interès (Directiva 92/43/CEE) la majoria dels quals estan catalogats com a Prioritaris per a la seva conservació.

Predomina la vegetació hidròfila de canyissar (Typho-Schoenoplectetum glauci) i canyissars torbosos dominats per mansega, Cladium mariscus (Soncho maritimi-Cladietum marisci [cod. hab. 7210]), que forma un cinturó en tot el perímetre de l’Estany, amb comunitats de plantes submergides d’aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. [cod. hab. 3140] i vegetació hidròfita flotant de llacs i aigües eutròfiques, Potamion[cod. hab. 3150].

En els terrenys inundables de les rodalies de les llacunes i l’Estany es formen comunitats herbàcies de grans ciperàcies Magnocaricion elatea, i en els sòls emergits però humits les praderies mediterrànies d’herba alta de Molinio-Holoschoenion[cod. hab. 6420].

La part no urbanitzada de l’Estany presenta una zona recuperada de boscos al•luvials de Alnus glutinosa i Fraxinus exelsior de Alno-Podion, Alnion incanae o Salicion albae [cod. hab. 91E0] i boscos en galeria de Salix alba i Populus alba [cod. hab. 92A0].

En els recs que porten aigua i desemboquen a l’Estany, tant si són de cabal permanent o intermitent, presenten comunitats de Paspalo-Agrostidion amb cortines vegetals de ribera de Salix i Populus alba [cod. hab. 3280] o només Paspalo-Agrostidion [cod. hab. 3290].
Els boscos més secs estan constituïts per alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia [cod. hab. 9340] i pinedes mediterrànies de pi blanc, Pinus halepensis, i pi pinyer Pinus pinea [cod. hab. 9540].

També són d’especial importància les llacunes d’aigües temporals de caràcter mediterrani com és el cas de la platja d’Espolla [cod. hab. 3170].

Cal destacar la presència en la zona de 15 espècies recollides en l’Annex I de la Directiva Hàbitats i 13 espècies de l’Annex IV a les quals el projecte afecta de manera indirecta. També són presents 28 espècies d’aus que apareixen a l’Annex I de la Directiva Aus.Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life