http://www.consorcidelestany.org/index.php?view-61

Notícies

Es publica al BOE el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores

15-12-2011:CAM -
Recentment s'ha aprovat el Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula el llistat i Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
L'objecte d'aquest Reial decret és la regulació del Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i de la Llista d'espècies exòtiques amb Potencial Invasor i en concret, establir:

a. Les característiques, continguts, criteris i procediments d'inclusió o exclusió d'espècies en el Catàleg i la Llista.

b. Les mesures necessàries per prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i per al seu control i possible eradicació.

c. Les característiques i el contingut de les Estratègies de gestió, control i possible eradicació de les espècies exòtiques invasores.

En el Catàleg, d'acord al'article 61.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, s'inclouen les espècies exòtiques per a les quals existeixi informació científica i tècnica que indiqui que constitueixen una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, l'agronomia o per als recursos econòmics associats a l'ús del patrimoni natural. Les espècies que integren el Catàleg d'espècies exòtiques invasores són les que apareixen indicades en l'annex I.
Podeu descarregar el Reial Decret, aquí.