http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_oficina_tecnica

Oficina Tècnica Life

A fi de gestionar el Projecte LIFE Natura (LIFE03 NAT/E/000067), de Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles es va crear l’Oficina Tècnica del LIFE.

L’Oficina Tècnica està integrada dins l’Òrgan de gestió intermunicipal de la zona lacustre, el Consorci de l’Estany, la creació del qual va ser necessària per portar a terme la gestió conjunta del projecte LIFE entre els ajuntaments de Porqueres i de Banyoles.

Organigrama

L’organigrama de funcionament del Projecte és el següent:

organigrama_oficina_tecnica.png
Director tècnic del Projecte: Executa, coordina, controla i fa el seguiment de les actuacions previstes. Màxim responsable tècnic del projecte.

Equip científic: Fa el treball de camp, l’anàlisi de les dades, i el seguiment científic del projecte. Assessora i avalua les actuacions de conservació i recuperació dels hàbitats.

Secretariat: Personal tècnic pel control financer i l’assistència administrativa del projecte.

Becaris: Executen les accions previstes (creació d’itineraris, de passarel·les litorals, de noves sèquies, naturalització dels recs, control dels passos de fauna, etc.)

Consultors externs: Auditors externs per a la verificació dels estats dels ingressos i despeses per als informes finals.

Membres