http://www.consorcidelestany.org/index.php?estatuts&amp%3Bprint=1

Estatuts

Amb l’objectiu de disposar d’un marc legal de referència, el Consorci de l’Estany redacta els seus estatuts, que recullen els objectius i les finalitats d’aquest ens, els òrgans de govern i gestió, el funcionament i el règim economicofinancer, entre altres aspectes.

Els primers Estatuts foren aprovats pels Ajuntaments de Banyoles i Porqueres mitjançant acords plenaris adoptats en data 14 d’abril de 2004, i per la Diputació de Girona en data 17 d’abril de 2004; i publicats al BOP de Girona el 21 d’abril de 2004.

Mitjançant acord del Consell Plenari de data 05 de juliol, es va aprovar la incorporació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge per la qual cosa es varen haver de modificar els Estatuts del Consorci de l’Estany quedant definitivament aprovats en data 17 de maig de 2007.

estatuts2007.pdf

pdf, 62.2K, 01/25/08, 3826 downloads